GOOGLAJ i pretražuj svašta nešta

subota, 28. siječnja 2012.

Academic painter Josip Vukojević from Croatia


Akademski slikar Josip Vukojević iz Slobodnice 
( u blizini Slavonskoga Broda )

Academic painter Josip Vukojević from Slobodnica
(Near Slavonski Brod)
Josip Vukojević rođen je 1959. godine u Slobodnici - Slavonski Brod.
Završio crtačku i slikarsku školu " Albert Gruber " u Slavonskome Brodu kod 
profesora Krunoslava Kerna ( 1986 ) i autorsku školu slikanja " Agora "u Zagrebu.
Diplomirao u klasi profesora Dine Trtovca,akademskog slikara ( 2000 ) .
Član je HDLU od 1995. godine i Udruge za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske 
" Svijet tišine " od 2006. godine,Zagreb.

Koristi tehniku : akrilik i suhi pastel - specijal. Imao je 42 samostalne i 230 skupnih
izložbi.Sudionik je mnogih likovnih kolonija ( 215 puta ) , od kojih su najveći broj bile
donatorske kolonije.Dobio preko 190 priznanja i nagrada za svoj umjetnički i 
humanitarni  rad.

Dobitnik je mnogih nagrada i na međunarodnim natjecanjima :

2007. - dobio 1.EUROPSKU nagradu na 19. međunarodnom natjecanju gluhih
                      slikara u Cuvio  - Varese u ITALIJI .


2008. - dobio 4.EUROPSKU nagradu na 20. međunarodnom natjecanju gluhih
                      slikara u ITALIJI .


2008. - dobio 3.SVJETSKU nagradu na međunarodnom natjecanju " Buza "
                      Tirana u ALBANIJI .


2009. - dobio 1.EUROPSKU nagradu na 21. međunarodnom natjecanju gluhih
                      slikara u ITALIJI .


2009. - dobio 1.EUROPSKU nagradu na 1. međunarodnom natjecanju gluhih
                      umjetnika " SNAGA BOJA U TIŠINI " Zagreb u Hrvatskoj .

Kontakt podaci akademskoga slikara Josip Vukojević :

Adresa             : Posavska br.3,Slobodnica,35252 Sibinj - Slavonski Brod - Croatia
Mobitel            : 091/178-1959 ( napišite SMS poruku ) 
e-mail adresa   : josipvukojevic@hotmail.com

Vukojević Josip ( Croatian academic painter ) was born in 1959. in Slobodnica near Slavonski Brod ( Croatia as a 28 MEMBER OF THE EUROPEAN UNION )

He finished drawing and painting school "Albert Gruber" in Slavonski Brod by
Professor Krunoslav Kern (1986) and author's school shooting"Agora" in Zagreb.

He graduated in the class of Dine Trtovca, academic painter(2000).

He is a member HDLU since 1995. The Association for Culture and persons with hearing Croatian "World peace" since 2006. years, Zagreb.

Use the technique: acrylic and dry pastel - special. He had 42 solo and 230 group
exhibition .Participant the numerous art colonies (215 times), of which the largest number were donor colonies.He received over 190 awards for his artistic and humanitarian work.

He has won many awards at international competitions:


2007th - Received the 1.EUROPEAN award at the 19th international competition of the Deaf painters in Cuvi - Varese, Italy

2008th - Received the 4.EUROPEAN award at the 20th international competition of the Deaf painter in Italy.

2008th - 3.WORLD award won at the internacional competitions, "Buza"Tirana, Albania.

2009th -Received the 1.EUROPEAN award at the 21st international competition of the Deaf painter in Italy.

2009th - Received the 1.EUROPEAN award at the 1th international competition of the Deaf artists " "Powerful colors in silence "Zagreb in Croatia.

Contact details of academic painter Josip Vukojević:

Address: No.3 Posavska, Slobodnica, 35252 Sibinj -Slavonski Brod - Croatia
Mobile: 091/178-1959 (write a text message)
e-mail address: josipvukojevic@hotmail.com

4 komentara: